Onze school, deel uitmakend van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, wil in zijn pedagogisch-didactisch handelen het kind centraal stellen en de totale ontwikkeling van het kind nastreven. De school volgt zodoende de algemene pedagogische leidraad die vervat ligt in het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO).

Het schoolteam wil binnen de grenzen van het PPGO zijn eigen accenten leggen. Hierbij willen we onze visie op ‘leef- en leerhoudingen’ verduidelijken en op die manier ons pedagogisch werk en ons opvoedkundig streven benadrukken. Wij willen aandacht besteden aan onze onderwijskwaliteit, rekening houdend met de ontwikkelingsdoelen, de eindtermen en de leerplandoelen.

GO! basisschool De Krekel wil een school zijn waar elk kind zich BLOS voelt: blij, veilig maar vooral zich thuis voelt. We proberen steeds om de positieve punten van elk kind optimaal in de kijker te plaatsen. Elke leerkracht engageert zich om in teamverband te bouwen aan het welbevinden en de betrokkenheid van alle kinderen. Het BLOS project – wat staat voor ‘BLij Op School’ – vormt de rode draad doorheen onze klas- en schoolwerking. Wanneer kinderen, leerkrachten en directie zich thuis voelen op school zijn ze enthousiast, leergierig, werken ze fijn samen en staan ze open om bij te leren.

Elk kind is uniek! Elk kind heeft zijn specifieke mogelijkheden en talenten die wij graag aanwenden en verder ontwikkelen. Wij willen met ons team onze leerlingen leiden en begeleiden zodat zij hun talenten optimaal kunnen ontplooien. Zelfkennis, een positief zelfbeeld en zelfsturing dragen bij tot het beter functioneren in de snel veranderende maatschappij.
Dit betekent ook dat ‘iedereen eigen-aardig, maar even-waardig’ is. De typische eigenheid en het persoonlijke zijn van ieder kind en iedere leerkracht worden aanvaard en beschouwd als een verrijking voor de school.

De “totaal-ontwikkeling” van het kind is een voortdurend streven van onze school. Onze school wil daarom een school zijn
“Waar hoofd en hart elkaar de hand reiken…”
Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon:
→ Hoofd: verstandelijke ontwikkeling
→ Hart: sociale ontwikkeling
→ Handen: creatieve ontwikkeling.
We brengen onze kinderen in contact met de wereld om ons heen en helpen hen om, naast hun schoolse kennis, een ‘koffertje vol sociale competenties’ te verwerven. We voeden onze kinderen op tot sociaal vaardige mensen met oog voor kunst en cultuur en met respect tegenover mens, natuur en samenleving. Op die manier kunnen ze het nu en later waarmaken in een complexe, multiculturele samenleving.

Onze school biedt “levensecht onderwijs op maat“.
‘Al spelende, al doende’ leren staat bij ons centraal. Wat kinderen zelf hebben ontdekt, beklijft.
We zorgen ervoor dat alles wat onze kinderen leren zinvol is en zoveel mogelijk aansluit bij de leefwereld van het kind. Realistische contexten vormen het uitgangspunt van lessen, onderzoek, projecten, ateliers,… en bevorderen het toekomstgericht denken.
We hebben hierbij aandacht voor:
→ leren van en aan elkaar
→ samenwerken
→ zelfstandig werk
→ afspraken naleven
→ keuzes leren maken
→ positief kritisch zijn
→ feedback en het aanvaarden van feedback
→ leren uit gemaakte fouten.
Door ‘oog en oor te hebben voor wat er zich buiten de school afspeelt’ brengen we onze kinderen in contact met verschillende culturen. Ze ervaren dat de wereld voortdurend verandert en dat het daarom van cruciaal belang is om ‘levenslang’ te leren.
Kinderen moeten zelf actief betrokken zijn bij het leren. Zo bouwen ze voortdurend nieuwe kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes op en bouwen verder op wat ze reeds kennen en kunnen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de kinderen de dingen die ze leren kunnen gebruiken in de wereld van vandaag en morgen.
ICT wordt  geïntegreerd in het lesgebeuren en ondersteunt de doelen die wij moeten bereiken.

Wij geven onze leerlingen elke dag opnieuw gelijke onderwijskansen door ze ongelijk te behandelen. Door onze gedifferentieerde aanpak in de klas willen wij voor elk kind, ongeacht sociale context, leerstoornis, … maximale leer- en ontwikkelingskansen creëren. We geven aan eenieder het recht om voordeel te halen uit ons onderwijs en maximale voortgang te verwerven. De basis is gelijk voor iedereen, maar er zijn kinderen die extra uitdaging nodig hebben door te oefenen in moeilijkere contexten en er zijn kinderen die meer ondersteuning, herhaling nodig hebben om de basis te beheersen. Binnen de kleuterafdeling wordt er vooral op maat gewerkt binnen hoekenwerk. In de lagere afdeling werken we meestal volgens het EDI-principe (Expliciete Directe Instructie). We houden het instructiemoment kort en gaan na het begeleid inoefenen differentiëren.

Als MOS school en eco-school willen wij onze groene schoolomgeving gebruiken om actief natuuronderwijs, dat vertrekt vanuit natuurbeleving, aan te bieden. Met onze kinderen willen wij een milieuzorgsysteem uitbouwen op een pedagogisch verantwoorde manier:
→ aandacht voor sorteren
→ zuinig omgaan met energie
→ eerbied voor de natuur.
We willen onze kinderen ontplooien tot evenwichtige persoonlijkheden die prat kunnen gaan op een ‘gezonde geest in een gezond lichaam’. Daarom hechten we veel belang aan gezonde voeding, beweging, sociale vaardigheden, veiligheid en hygiëne.

Door professionalisering, overleg, open communicatie willen wij onze onderwijskwaliteit steeds verbeteren, in het belang van ALLE kinderen.

Samen bouwen we aan het wonder dat KIND heet