Na een traject van twee schooljaren intens samenwerken – zowel intern als met externe partners – kregen wij in mei 2018 uit handen van Plan International het label van ‘KINDERRECHTENSCHOOL’.  Een kinderrechtenschool is een school waar leerlingen zich bewust zijn van hun rechten én plichten en van die van leeftijdsgenoten wereldwijd. Via participatie en inspraak groeien onze leerlingen naar solidaire WERELDBURGERS.  Onze BLOS-visie is een stevig fundament om de ‘kinderrechtencultuur’ op school te installeren en steeds verder uit te bouwen.

Onze leerlingen kiezen zelf hun vertegenwoordigers in het KINDERPARLEMENT.
In het kinderparlement is het belangrijk dat onze leerlingen…

  • zelf voorstellen aanbrengen en in overleg leren om beslissingen te nemen
  • sterk betrokken worden bij de voorbereiding en de uitvoering van de voorgestelde initiatieven
  • de andere leerlingen van de school informeren over de voorstellen, acties,…
  • hun medeleerlingen motiveren, enthousiasmeren om SAMEN te werken.

Iedereen krijgt bij ons een stem. Zo bouwen wij aan een democratische gemeenschap waarbij ieder een stukje verantwoordelijkheid draagt voor het positief klimaat in de klas en op school.

Aandacht voor KINDERRECHTEN = inzetten op het ontwikkelen van socio-emotionele vaardigheden, ruimte bieden tot kritisch denken en afstand nemen van vooroordelen, zin voor samenwerken, verantwoordelijkheid leren opnemen, bewust leren omgaan met waarden en emoties, zelf conflicten leren oplossen, keuzes leren maken, aandacht voor diversiteit en solidariteit, acties ondernemen voor een betere wereld = groeien naar volwaardig burgerschap.

Als leerkrachtenteam hebben wij een voorbeeldfunctie. Via onze houding, klasmanagement en leerinhouden ademen we wereldburgerschap uit en motiveren wij onze leerlingen om SAMEN te groeien in wereldburgerschap. In dialoog SAMEN leren SAMENLEVEN!

Via wereldburgerschapseducatie vormen we onze leerlingen tot kritische en verantwoordelijke burgers die zich bewust zijn van het belang van internationale solidariteit én die actief en geëngageerd bijdragen aan een rechtvaardigere wereld. We rekenen hiervoor op participatie van alle betrokken partijen: leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, grootouders, MVD-personeel, buren, externe partners.

Bij het begin van elke maand zetten we een ‘KINDERRECHT’ in de kijker!

September – Recht om samen te komen met anderen!

Oktober – Recht op onderwijs!

November – Recht op gelijke behandeling!

December – Recht op zorg!

Januari – Recht op spel en vrije tijd!

Februari – Recht op veiligheid en bescherming!

Maart – Recht op voeding, water, kleding en onderdak!

April – Recht op eigen mening en inspraak!

Mei – Recht op naam en nationaliteit

Juni – Recht om bij de eigen familie te zijn!

Als KINDERRECHTENSCHOOL vinden wij het belangrijk
→ om de rechten én plichten van de leerlingen te bewaken en dit in het belang van ALLE LEERLINGEN;
→ om zorg te dragen voor het milieu door:

  • zuinig om te springen met energie
  • het papiergebruik te verminderen
  • de afvalberg te verkleinen
  • ….