De schoolraad is samengesteld uit:

3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel
3 leden verkozen door en uit de ouders
2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus
de directeur van de school

Onze schoolraad voor 2017-2021 bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: dhr. Dejonghe Peter
Secretaris: mevr. Vervynckt Wendy

Leden:  mevr. Cooman Nathalie
dhr. Borloo Jimmy
mevr. Schelfhout Sally
mevr. Van den Abbeele Nele
mevr. Van der Meeren Petra
mevr. Temmerman Carla
mevr. Joris Noëlla

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

Bevoegdheden

Advies aan de directeur inzake:

 • de algemene schoolorganisatie
 • de leerlingenwerving
 • de organisatie van extra-murosactiviteiten
 • het schoolbudget
 • het schoolwerkplan

Advies aan de Raad van Bestuur en de Algemeen Directeur inzake:

 • de toewijzing van het mandaat van directeur
 • de programmatie van het studieaanbod
 • de schoolinfrastructuur
 • de organisatie van het leerlingenvervoer

Overleg met de directeur inzake:

 • het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket
 • de organisatie van niet-lesgebonden opdrachten
 • het welzijn en de veiligheid op school
 • het schoolreglement