De schoolraad is samengesteld uit:

3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel
3 leden verkozen door en uit de ouders
2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus
de directeur van de school

Onze schoolraad voor 2021-2025 bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: dhr. Borloo Jimmy
Secretaris: mevr. Vervynckt Wendy

Leden:  mevr. Jo Keymeulen
dhr. Dejonghe Peter
mevr. Schelfhout Sally
mevr. Haezaert Isabel
mevr. Van Ransbeke An
mevr. Temmerman Carla
mevr. Wauters Wendy

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

Bevoegdheden

Advies aan de directeur inzake:

 • de algemene schoolorganisatie
 • de leerlingenwerving
 • de organisatie van extra-murosactiviteiten
 • het schoolbudget
 • het schoolwerkplan

Advies aan de Raad van Bestuur en de Algemeen Directeur inzake:

 • de toewijzing van het mandaat van directeur
 • de programmatie van het studieaanbod
 • de schoolinfrastructuur
 • de organisatie van het leerlingenvervoer

Overleg met de directeur inzake:

 • het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket
 • de organisatie van niet-lesgebonden opdrachten
 • het welzijn en de veiligheid op school
 • het schoolreglement