Hier worden alle nieuwtjes gepost rond de nieuwbouw…

Algemene info

Concreet betekent dit voor GO! BS De Krekel en GO! BSBO De Brug dat er een prachtige, innovatieve nieuwe school wordt gebouwd. Het schooldomein en het schoolgebouw zijn erg afgestemd op de diversiteit van de leerlingen en onze visie op inclusie. De toegang tot de school is laagdrempelig en open. Onze visie wordt duidelijk weerspiegeld in de plattegrond van de school en de beschikbare ruimtes. Het gebouw en de verschillende ruimtes zijn zeer multifunctioneel en kunnen flexibel worden gebruikt. Het sleutelwoord in dit alles is VERBINDING!

Hieronder kunnen jullie het laatste nieuws vinden omtrent dit nieuwbouwproject en ook enkele antwoorden op veel gestelde vragen.

Veel gestelde vragen

Het project begon met de focus op infrastructuur, maar al snel ontdekten we dat er veel meer positieve aspecten aan verbonden waren. Het oorspronkelijke schoolgebouw van De Brug in Erpe-Mere kreeg van de onderwijsinspectie een onvoldoende voor onderwijs en de oude paviljoenen van De Krekel, die dateren uit de jaren ’60, zijn dringend toe aan vernieuwing. Naarmate we met het project aan de slag gingen, begonnen we steeds meer andere opportuniteiten en kansen te zien.

Een verbindend schoolklimaat, waarin “samen leven en samen leren” en “levensecht onderwijs op maat van elk kind” de sleutels vormen van onze inclusieve campus.

Ons doel is om kinderen, ongeacht hun achtergrond en eventuele uitdagingen, een leerplek te bieden. We maken gebruik van flexibel onderwijs om kinderen die op een ‘andere’ manier leren, volwaardig te laten participeren in onze school. Elke leerling krijgt de beste kansen om zich te ontwikkelen en we streven naar maximale garanties voor een succesvolle leerloopbaan, met het oog op maximale maatschappelijke participatie. We zetten sterk in op de relaties tussen leerkracht-leerling, leerkracht-leerkracht en nemen ouders mee in ons verhaal.

Vanuit de interesses, talenten, competenties en leerstijlen van de kinderen leggen wij de focus op leerplezier voor elk kind. Oplossingsgericht en onderzoekend leren staan daarbij centraal. ‘Al doende, al spelende’ leren is onze leidraad. Wat ze zelf ontdekken, blijft beter hangen. We creëren leeromgevingen waarin alles wat de kinderen leren zinvol is en aansluit bij hun leefwereld. We vertrekken altijd vanuit realistische contexten in onze lessen, onderzoeken, projecten, ateliers, en bevorderen het toekomstgericht denken.

Door bewust te zijn van wat er zich zowel binnen als buiten de school afspeelt, brengen we onze kinderen ook in contact met een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig kan en mag deelnemen, ongeacht achtergrond, talenten of beperkingen. We accepteren en waarderen de unieke eigenschappen en persoonlijkheden van ieder kind en iedere leerkracht, omdat dit een verrijking vormt voor onze school.

De core business blijft absoluut bestaan… en dat is kwalitatief lesgeven! De leerkrachten verlaten wel het klassieke klaslokaal in het innovatieve gebouw.

Binnen de eilanden heeft elke groep een eigen ‘nest’, waarin leerlingen zich geborgen kunnen voelen binnen hun eigen klasgroep. Het nest fungeert als het centrale punt voor instructie, verlengde instructie, nauw contact met de leerkracht, groepsgesprekken, geborgenheid en veiligheid.

Vanuit het nest zwermen leerlingen uit in het eiland om zelfstandig of in kleine groepjes opdrachten uit te voeren.

Het is vanzelfsprekend dat dergelijke werking voorbereiding, overleg en planning vereist. Leerkrachten zullen autonoom aan de slag gaan binnen één eiland om ervoor te zorgen dat ‘hun eiland’ optimaal werkt. De traditionele rol van de leerkracht die alleen voor zijn/haar klasje functioneert, zal niet langer bestaan. Leerkrachten zullen veel meer op elkaar moeten kunnen rekenen en duidelijke afspraken moeten maken. De teamspirit binnen een eiland wordt essentieel om ervoor te zorgen dat elke leerling krijgt wat hij verdient.

Werken aan inclusie betekent ook voortdurend werken aan kwaliteit. Door middel van professionalisering, overleg en open communicatie streven wij naar voortdurende verbetering van de onderwijskwaliteit, in het belang van alle kinderen. Leerkrachten komen samen en wisselen ideeën uit. Het schoolteam deelt ook voortdurend zijn expertise in een campus gebonden zorgoverleg, om leerlingen passende ondersteuning te bieden en te motiveren om hun talenten te gebruiken met het oog op hun persoonlijke groei.

Door een gefaseerde aanpak, willen we onze pedagogische visie vorm geven en onze leerkrachten voorbereiden op wat komt. We nemen realistische en haalbare stappen:

  • We leren elkaar en elkaars scholen heel goed kennen. We doen dit door naar elkaars verhalen te luisteren, gesprekken te voeren over specifieke thema’s en effectief aanwezig te zijn in elkaars klaslokalen.
  • We zetten in op het informeren en professionaliseren met betrekking tot flexibele leerorganisatie en gepersonaliseerd leren.
  • We maken afspraken over het gebruik van planningsborden en strategieën voor zelfstandig werken, en starten zo snel mogelijk met deze training in onze eigen settingen.
  • We maken concrete afspraken over het dagelijks functioneren en de mate van samen leven en samen leren.
  • We bespreken casussen in het kader van specifieke onderwijsnoden.
  • We bezoeken scholen met een inclusieve werking of innovatieve schoolgebouwen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de stappen die we zullen nemen en er zullen er nog meer volgen. We streven naar een gestructureerde aanpak die ons in staat stelt om inclusie in de praktijk te brengen en onze leerkrachten te ondersteunen bij deze belangrijke taak.

Voor duurzame en structurele veranderingen zijn voldoende draagvlak en voorbereiding essentieel. Een valkuil in het streven naar een inclusieve school is daaraan te beginnen zonder draagvlak, voorbereiding of open communicatie.

Directies en de stuurgroep spelen een cruciale rol in het inclusie-verhaal. Zij bepalen de koers en markeren de doelen. Kortom, zij betrekken de hele school bij de reflectie, de visie, het plan van aanpak en het veranderingsproces. Het is van groot belang dat directies en de stuurgroep een duidelijke intrinsieke motivatie hebben voor diversiteit en inclusie.

Het is cruciaal om te beseffen dat inclusie een voortdurend proces is en constant in ontwikkeling moet blijven. Het streven naar inclusie mag nooit als afgerond worden beschouwd, maar moet blijven evolueren.

De nieuwe inclusiecampus komt op het prachtige groene terrein van De Krekel in Haaltert. In het ontwerp werd het groen domein geaccentueerd en versterkt door nog meer groenaanleg.

Na een lange voorbereidingsperiode hebben we eindelijk de startfase bereikt!

In het voorjaar van 2024 zullen de oude paviljoenen van GO! BS De Krekel in Haaltert worden afgebroken, waarna de nieuwbouw op die locatie zal worden gerealiseerd. Tijdens de bouwfase kan het lesgebeuren in GO! BS De Krekel gewoon doorgaan in de bestaande gebouwen. Er moet dus geen tijdelijke huisvesting worden voorzien.

Na een vlot verloop van de bouwperiode verwachten we dat we in september 2026 het nieuwe schoolgebouw in gebruik kunnen nemen en de inclusieve werking kunnen starten!