De betalende voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door de school, met uitzondering van de woensdagnamiddag.
De voor- en naschoolse opvang gaan door in opvanglokalen (Wypenstalstraat) of op het grasveld voor de opvanglokalen.
Er is dagelijks opvang voorzien van 7.00u. tot 8.05u. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.45u. tot 18.00u.
Op woensdagnamiddag kunnen onze leerlingen gebruikmaken van de naschoolse opvang ‘De Pagadder’, georganiseerd door de gemeente Haaltert. Deze leerlingen worden op woensdagmiddag op school afgehaald door de bus van de gemeente. Het is nodig om hiervoor op voorhand in te schrijven.

– De kinderen van Go! basisschool De Krekel kunnen gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang. De opvang is enkel bedoeld voor kinderen wiens ouders geen andere opvangmogelijkheden hebben.

– In de voorschoolse opvang voorziet de school geen bijzondere activiteiten. Voor de naschoolse opvang is de groep gesplitst, kleuters en 1ste leerjaar en een groep van L2 tot L6. Tijdens de naschoolse opvang voor de oudste groep is er een planning voorzien tot 17.15u.., daarin wordt het maken van huiswerk opgenomen. Om 17.15u. komen de groepen terug samen.

– De naschoolse opvang eindigt om 18.00u stipt. Na 18.00u is er geen opvang meer. Wie zijn kinderen te laat komt afhalen, betaalt een extra bijdrage van €10 per begonnen kwartier. Alleen in geval van heirkracht zal deze extra bijdrage niet worden aangerekend. Na drie maal te laat komen afhalen, kan uw kind worden geweigerd.

– Kinderen die zich voor of na de opvanguren alleen bevinden in de school (of in de omgeving van de school) staan niet onder verantwoordelijkheid van de begeleiders van de opvang.

– Om veiligheidsredenen vragen wij aan ouders om hun kind tot in de opvang te begeleiden. Bij het brengen en afhalen van de kinderen vragen wij aan de ouders om telkens aan de begeleider te melden dat het kind werd gebracht of afgehaald. De begeleiders geven uw kind niet mee aan vreemde personen. Indien uw kind occasioneel wordt afgehaald door iemand anders dan gewoonlijk, verwittig dan aub vooraf de leerkracht.

– Voor de voor- en naschoolse opvang wordt er een vergoeding aangerekend. Alleen bij tijdige betaling zal er in de loop van het derde trimester een fiscaal attest bezorgd worden.

De school kan kinderen in de opvang weigeren omwille van volgende redenen:
* het gedrag van het kind staat een normale werking van de opvang in de weg en brengt de kwaliteit van de opvang in het gedrang
* het kind vormt een gevaar voor andere kinderen, de begeleiders of voor zichzelf
* het kind kan omwille van medische redenen en de noodzakelijke verzorging niet (meer) opgevangen worden
* facturen worden niet betaald
* het kind wordt drie maal te laat afgehaald.

– De kinderen zijn tijdens de opvang verzekerd voor lichamelijke ongevallen. In geval van ziekte van een kind tijdens de opvang zijn de eventuele dokterskosten ten laste van de ouders. Wanneer kinderen schade toebrengen aan het gebouw / materialen van de school of het personeel zal dit verhaald worden op de familiale verzekering van de ouders.

– Voor vragen, suggesties of eventuele klachten kan u terecht bij de directie.