Schooltoeslag schooljaar 2023-2024

Voor wie? 

Krijgt je kind al een Groeipakket? Dan ontvang je de schooltoeslag automatisch als je er recht op hebt. 

  • Je gezin voldoet aan de inkomstenvoorwaarde. 
  • Je kind is Belg of voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde. 
  • Je kind gaat naar een kleuter-, lagere of secundaire school in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap). Ook studenten HBO5 Verpleegkunde komen in aanmerking. 
  • Je kind is voldoende aanwezig op school. 

Lees de uitgebreide info over de voorwaarden en bedragen.  

Wie ontvangt de schooltoeslag? 

We betalen de schooltoeslag aan wie het Groeipakket ontvangt. 

Wanneer? 

De jaarlijkse schooltoeslag wordt betaald tussen september en december. 

Hoeveel? 

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van: 

  • het gezinsinkomen (gezin waar het kind gedomicilieerd is) 
  • de gezinssituatie 
  • het type onderwijs 

Lees de uitgebreide info over de voorwaarden en bedragen. 

Je hoeft de schooltoeslag niet aan te vragen 

 De toekenning gebeurt automatisch. 

De berekening van je gezinsinkomen gebeurt aan de hand van de laatst beschikbare gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Voor het schooljaar 2022-2023 gaat het om de gegevens van 2020. Vinden we onvoldoende gegevens, dan krijg je een brief. 

Is je kind ouder dan 25 en volgt het buitengewoon onderwijs of HBO5 verpleegkunde, dan moet je wél een aanvraag doen. Dat kan bij een van de vijf uitbetalers van het Groeipakket. 

Je krijgt de schooltoeslag ten laatste eind december 

Denk je recht te hebben op een schooltoeslag maar heb je eind december nog niets ontvangen? 

Contacteer je uitbetaler. 

Konden we op basis van jouw inkomsten van 2020 de schooltoeslag niet toekennen, maar is jouw gezinsinkomen lager in 2022? Dan heb je mogelijk toch recht op de schooltoeslag. Neem dan contact op met je uitbetaler. 

Heb je geen uitbetaler Groeipakket en denk je recht te hebben op de schooltoeslag? 

Je kan de schooltoeslag aanvragen bij een van de vijf uitbetalers. 

www.groeipakket.be/participatietoeslagen#Schooltoeslag